ตราสัญลักษณ์

ปรัชญาภาควิชา

 

วิชาการสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ปณิธาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันชั้นนำของประเทศ ตลอดจน ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นภาคแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน มีกลไกบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ตราสัญลักษณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีประจำภาควิชา

+ สีแสด  รหัสสี #FF5F01

+ สีม่วง รหัสสี  #420E97 

ธงประจำภาควิชา