ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม:

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-963262 – 3

Contact us:

Department of Computer Science and Information Technology
Faculty of Science, Naresuan University
Phisanulok 65000, THAILAND
Tel. +6655 963262-3

แผนที่ (Maps) :