ประวัติที่มา

พ.ศ. 2537 (1994) เริ่มเปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

พ.ศ. 2544 (2001) เริ่มเปิดสอนหลักสูตร วท.ม. (เทคโนยีสารสนเทศ)

พ.ศ. 2545 (2002) เริ่มเปิดสอนหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

พ.ศ. 2547 (2004) จัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (แยกจากภาควิชาคณิตศาสตร์)

พ.ศ. 2548 (2005) เริ่มเปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

พ.ศ. 2547 (2004) เริ่มเปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คู่ขนานกฎหมาย (ปิด)

พ.ศ. 2550 (2007) เริ่มเปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คู่ขนานศึกษาศาสตร์ (ปิด)

พ.ศ. 2552 (2009) เริ่มเปิดสอนหลักสูตร ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

พ.ศ. 2555 (2012) เริ่มเปิดสอนหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)