ผู้บริหารภาควิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์
Assistant professor Sanya Khruahong, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม
Wansuree Massagram, Ph.D
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม และงานด้านวิเทศสัมพันธ์)

อาจารย์วุฒิพงษ์ เรือนทอง
Mr.Wuttipong Ruanthong
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานวิชาการและบริการวิชาการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร
Associate professor Kraisak Kesorn, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิจัย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
Assistant professor Duangduen Asavasuthirakul, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย
Assistant professor Winai Wongthai, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานกิจการนิสิตและบริการชุมชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์
Assistant professor Sutasinee Jitanan, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานสหกิจศึกษาและพัฒนานิสิต)

อาจารย์อดิเรก รุ่งรังษี
Mr.Adirek Roongrungsi
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)