อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี

อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนทศ
64 1 ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า

ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม

อาจารย์วุฒิพงษ์ เรือนทอง

ผศ.ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล

ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์

63 2 รศ.ประศาสตร์ บุญสนอง

ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ

ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย

ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต

อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี

62 3 ผศ.ดร.จรัสศรี   รุ่งรัตนาอุบล

รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร

ผศ.เทวิน ธนะวงษ์

ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

61 4 อาจารย์พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เสน่ห์  นมะหุต

อาจารย์อดิเรก  รุ่งรังษี

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เตมีย์

60 5 ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า

อาจารย์วุฒิพงษ์   เรือนทอง

ผศ.ดร.ดวงเดือน  อัศวสุธีรกุล

ผศ.ดร.จรัสศรี   รุ่งรัตนาอุบล

 

ระดับปริญญาโท  

รหัส ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนทศ

64 1 ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม ผศ.ดร.ดวงเดือน  อัศวสุธีรกุล
63 2 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เสน่ห์  นมะหุต ผศ.ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล
62 3 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เตมีย์ รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร
61 4 ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
60 5 ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า ผศ.ดร.ดวงเดือน  อัศวสุธีรกุล
59 6 ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร

 

ระดับปริญญาเอก 

รหัส ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนทศ

64 1 ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม ผศ.ดร.ดวงเดือน  อัศวสุธีรกุล
63 2 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เสน่ห์  นมะหุต ผศ.ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล
62 3 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เตมีย์ ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
61 4 ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล
60 5 ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร
59 6 ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
58 7 ดร.วันสุรีย์   มาศกรัม ผศ.ดร.ดวงเดือน  อัศวสุธีรกุล