ECTI-CARD 2020

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020)

“การพัฒนานวัตกรรม เพื่อก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ 4.0”

จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

และสมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครสวรรค์

http://ecticard2020.ecticard.org/ 

Important Dates

  • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 (Extended)
  • ประกาศผลการพิจารณา  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
  • ชำระค่าลงทะเบียนและส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์  วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563
  • วันจัดประชุมวิชาการ    วันที่ 26-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ECTI-CARD2020-CFP

By admin