ที่ได้รับรางวัล The best paper award

จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Asia Joint Conference on Computing (AJCC) ที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

Paper Title : Localization of a Micro AUV with Dynamic Trilateration Using Low-power Packet Radio RSSI”

Authors: Kritsana Kumphet, Thanathorn Phoka, and Wansuree Massagram*

URL: http://www.ajcc-conf.net/2020/02/17/congratulations-to-all-the-winners/

 

By admin