ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตชั้นปี 3 
เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ “Agile Project Management and Scrum”
วิทยากรโดย : คุณธิษณา ธนคลัง

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้อง SC2-212 (Slope)