สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรื่อง การปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสำหรับการรู้จำใบหน้า

โดย นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-407 (ชั้น 4) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ