สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรื่อง การตรวจจับและรู้จำข้อความเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม

โดย นายสรวีย์ โพธิ์พยอม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-407 (ชั้น 4) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ