สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) รับ 60 คน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รับ 80 คน

By admin