สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง พัฒนาโมเดลสำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบริการความรู้การผลิตลำใยคุณภาพ

โดย นายวินัย บังคมเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ