ขอแสดงความยินดี

ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์

ร่วมกับนิสิต นางสาวเพียงนภา เอี่ยมสอาด

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ในผลงานเรื่อง “โปรแกรม ISeeClothing สำหรับอธิบายลักษณะเสื้อผ้า โดยใช้เสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”

By admin