ทีม Pied Piper ทีมนักพัฒนาจาก ม.นเรศวร

คว้ารางวัลชนะเลิศ  ในชื่อผลงาน  Smart Cooling Tower System Developmen using uRTU and NETPIE
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ  ได้จัดโครงการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020 ในรอบสุดท้าย ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งทีมนักพัฒนา ที่ชื่อว่า ทีม Pied Piper โดยเป็นการรวมตัวกันระหว่างบุคลากร คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาโท
ผู้ร่วมทีม ประกอบด้วย
1.ว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม ครูช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น หัวหน้าทีม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ว่าที่ร้อยตรี บุญญฤทธิ์ วังงอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมังคลล้านนา พิษณุโลก
5. นายธนกฤต ไกรสิงห์ นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นายปริญญา ลมพิมาย นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ปรึกษาทีม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โดยทีมนักพัฒนา ได้จับคู่กับ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด  เผื่อร่วมกันระดมสมอง นำเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรม
ตลอดโครงการมี โดยมีทีมที่ยืนหยัดสามารถพัฒนาผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 7 ทีม ได้แก่
  1. ทีม BNSTH คู่กับ บริษัท นิธินัตถ์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  2. ทีม บนเมฆ คู่กับ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  3. ทีม Robot of Things คู่กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ. ซัพพลาย
  4. ทีม iCube คู่กับ บริษัท ป๊อบปูล่าร์ แพค จำกัด
  5. ทีม HCRL2020 คู่กับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  6. ทีม Pied Piper คู่กับ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
  7. ทีม Robot System คู่กับ บริษัท ซัพพลาย ไอคอน จำกัด
      จนมาถึงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า ทีม Pied Piper ซึ่งเป็นทีมนักพัฒนาจาก ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ  ในชื่อผลงาน  Smart Cooling Tower System Developmen using uRTU and NETPIE

ลักษณะผลงานคือ

ทีม Pied Piper ได้ติดตั้ง Sensor เชื่อมต่อกับ uRTU เพื่อรับค่าพารามิเตอร์ของระบบ Cooling Tower และเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Rasberry Pi) ในการประมวลผลและควบคุมการทำงานของระบบ แล้วส่งข้อมูลไปยัง NETPIE IoT Platform เพื่อบันทึก วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Cooling Tower แบบ Real-time โดยระบบสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติ ทำให้ตัดสินใจซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพในการผลิต ลดภาระการทำงานด้านการตรวจสอบระบบ ไปจนถึงอนุรักษ์พลังงาน

 

By admin