ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
“Functional Programming Mini Series”

1. หัวข้อ : Functional Programming in Golang
Saturday 29th August 2020, Time 13:00-16:00 pm. Room SC2-313 (Mac)
วิทยากร : Mr. Tham Theerawutthichaikit – Software Engineer, Tamada Studio

2. หัวข้อ : Functional Programming in Kotlin
Saturday 5th September 2020, Time 10:00-12:00 pm. Room SC2-313 (Mac)
วิทยากร : Miss. Nutcha Sriakkachan – Android Developer, FlowAccount

3. หัวข้อ : Functional Programming in Javascript
Saturday 5th September 2020, Time 13:00-15:00 pm. Room SC2-313 (Mac)
วิทยากร : Miss. Pornpimon Khosanteea – Frontend Developer, IcreativeSystems

รับสมัครนิสิต ป.ตรี Comsci และ IT ทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรม (ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น)
นิสิตสามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ URL : shorturl.at/LN247