ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต

ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562