โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
“อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านทักษะการโปรแกรม”
วิทยากรโดย อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี และทีมนิสิตรุ่นพี่
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ SC2-307