โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
“อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์”
วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์
วันพุธที่ 16 และ 23 กันยายน 2563
เวลา 16.00 – 18.00 น.
ณ ห้อง SC2-212