โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
“อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ”
วิทยากรโดย : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)

หมายเหตุ : การแต่งกาย ขอให้นิสิตทุกคนสวมชุดกางเกงวอร์ม