ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ หัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับรางวัล “ระดับดีมาก” ระดับปริญญาโท กลุ่มสังคมศาสตร์

ซึ่งปัจจุบันอาจารย์กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ปริญญาโทใบที่ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SITM) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> ภายในงาน Thesis & Independent Study Innovation Award 2020
ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยโดยเทคนิคการวิเคราะห์โซเซียลมีเดีย”

โดยมี ดร.อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร และ ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา