เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์

วันอังคารที่ 29 กันยายน และ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น.
ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)

รับนิสิตที่ลงชื่อผ่าน Google Form ภายในวันที่ 25 ก.ย. 63 เท่านั้น
สามารถลงชื่อเข้าติว ได้ที่ shorturl.at/rACH1