สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเชิงความหมาย

โดย นางสาวศิริจรรยา จันทร์มี
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ