สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การจำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยออนโทโลยี

โดย นายอรรธพร เลิศอร่ามแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-407 (ชั้น 4) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ