ขอเชิญนิสิต ป.ตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)

เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต

ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เวลา 08.30 – 14.00 น. 

ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)