ประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 1. รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนละ 2,500 บาท
 2. คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
  • ต้องเป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้มีผลการเรียนดี หรือผู้ที่ช่วยเหลือกิจกรรมภาควิชาอย่างสม่ำเสมอ
  • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เอกสารแสดงผลการเรียน (GPA ไม่ต่ำกว่า 2.25)
 3. ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกนิสิตทุน
  • นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอทุนได้ที่  https://csit.nu.ac.th/ (ข่าวทุนการศึกษา)
  • ยื่นใบสมัครขอทุนผ่าน E-mail: Nutthapakornm@nu.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 ธันวาคม 2563
  • สัมภาษณ์นิสิตทุกคนที่ขอรับทุน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง SC2-106
  • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ https://csit.nu.ac.th/ หรือ CSITNU Page Facebook
  • พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต  ในวันที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ โถงอาคารคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครทุนการศึกษา Click ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครรับทุนการศึกษา Click ที่นี่