ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้

หัวข้อ “Project Bootcamp: Build an iOS app in 1 day”
วิทยากรโดย : คุณสมจินตนา กอบุตร (Google Developer Expert)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง SC2-313 (Mac)
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. อบรม หัวข้อ “Project Boot camp: Build an iOS app in 1 day”
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. อบรม หัวข้อ “Project Boot camp: Build an iOS app in 1 day”

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น

ลงชื่อสมัครออนไลน์ คลิ๊กได้ที่