ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ

ในหัวข้อ “รู้ทันโรคซึมเศร้า”

วิทยากรโดย ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา