ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) โดย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
4. Mr.Michael Brueckner
ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบแนะนำรูปแบบใหม่สำหรับการท่องเที่ยวไทย ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ถูกขับเคลื่อนโดยออนโทโลจี”

📍รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6329

See less

By admin