ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Ed Tech หัวข้อ “Designing Learning Tools: What Can Kidbright Do?”
วิทยากรรับเชิญโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชวัล ชายผา

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1)

กำหนดการ
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
– อบรม เรื่อง Designing Learning Tool !
– What can Kid bright do?
– Basic Learning Principles
– Why Edutainment?
– Overview of “Computer Tech for Edu”
– Class in KKU – Grad Version – Undergrad Version
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
– Kid bright by NECTEC
– Ideas/Implementations of learning tools from the class
– Let’s Play & share..

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ลิงก์นี้
https://forms.gle/ZYF49cgpUwRdQVrGA