ขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมโครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา

ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)

จึงขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน