ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ)
ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม
ในผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”