สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้
IMPROVING CHILDREN’S COMPUTATIONAL THINKING SKILLS THROUGH TANGIBLE TECHNOLOGY”
โดย นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ