(ขอเลื่อนการอบรม)

ขอเชิญอาจารย์ นิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020”

วิทยากรรับเชิญโดย ทีมงานจาก NECTEC นำโดย ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง SC1-201 (อาคารคณะวิทย์ฯ ชั้น 2)