กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “การใช้ azure data brick service เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่”
วิทยากรรับเชิญโดย คุณธิษณา ธนคลัง

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ SC2-307 (ชั้น 3)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่
shorturl.at/cdDI9