(ขอเลื่อนการอบรม)

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Python for image processing”
วิทยากรรับเชิญโดย ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ (จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

30 – 31 มกราคม 2564
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ SC2-414 (ชั้น 4)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่
shorturl.at/amA35