กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรไซเค ี ลิ Recycle Fashion Designer 2020 หัวข้อ “โพรงไพรรีไซเคิล”

การแข่งขัน ประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล รายละเอียด

รับสมัคร วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 (ลงชื่อสมัครก่อน)  กดสมัครที่ สมัคร
ส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (ใหผู้เข้าประกวด ส่งไฟล์ VDO และคำอธิบายผลงานทาง Google Drive ผ่านฟอร์มทผี่ ู้จัดการแข่งขนระบ ั ุ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์อีกครั้ง หลังทราบยอดผู้สมัคร)

กรรมการตัดสิน วันที่ 14-15 กมภาพ ุ ันธ์ 2564
ประกาศผล วันที่ 17-19 กมภาพ ุ ันธ์ 2564 (ผู้ไดร้ับรางวัล ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งการจัดส่งรางวัลอีกครั้งหนึ่ง)

สอบถามโทร : พี่เฟิร์น  055-963262

 

By admin