ภาควิชาฯ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ และ Dr.Antony Harfield
ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ในผลงาน “กล่องควบคุมแสงสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคอร์คูมินพร้อมกันหลายความเข้มข้น”

By admin