ที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง: รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ จำนวน 9,000 บาท

ในงานการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

ชื่อโครงการ: ระบบติดตามผู้ป่วยอัลไซเมอร์ภายในอาคารด้วยบลูทูธ พลังงานต่ำ

นายธนทัต ชูบัว นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

 

 

By admin