สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรื่อง การออกแบบระบบถ่ายโอนข้อมูลแบบกึ่งปิด

โดย นายอนุรักษ์ นันตา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ