สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เรื่อง แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับประเมินการอ่านภาษาไทย
และแนะนำการเรียนรู้เฉพาะบุคคล สำหรับเด็กประถมศึกษา

โดย นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา : Assistant Professor Dr.Antony Harfield

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิธีการนำเสนอ โดยผ่านระบบออนไลน์