ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ

นายณัฐพงษ์ อินทร์พินิจ

นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาิวทยาลัยนเรศวร

ที่ได้รับรางวัลที่ 1

ในการแข่งขัน การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563

ชื่อผลงาน “ระบบสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน”  ที่ฝึกงานที่ บริษัท คิสรา จ ากัด

อาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ณัฐวดี หงส์บุญมี

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

**โดยนิสิตจะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ต่อไป

 

By admin