การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

TCAS 3 ประจำปี 2564

โดยสมัครผ่าน เว็บไซต์ ของทปอ. https://student.mytcas.com
วันที่ 7-15 พ.ค. 64
โดย
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 45 คน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คน
อ่านรายละเอียดที่

By admin