ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาฯ ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ตามที่ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ได้จัดการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ในวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น ผลปรากฏว่านิสิตในภาควิชาฯ ได้รับรางวัลตือ

ประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ชื่อนิสิต: นายณัฐพงษ์ อินทร์พินิจ
ชื่อผลงาน: ระบบสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน
สถาบัน: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานประกอบการ: บริษัท คิสรา จำกัด

ภาควิชาขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

 

By admin