ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอ Oral Presentation

นายพิพัฒน์ จริยะยรรยง 

นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัล รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 

ในการนำเสนอผลงานที่งาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12

(The 12th National Science Research Conference) (Online)

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กับผลงานเรื่อง “การรับรู้ตัวเลขเจ็ดส่วนโดยใช้เทคนิคการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์”

โดยผลงานร่วมกับ ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า

ภาควิชาขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

By admin