ได้รับรางวัลในการนำเสนอรูปแบบภาษาอังกฤษ

ซึ่ง นายกษิดิ์เดช สายสุดสวาท นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัลระดับ ดีเด่นเหรียญทองแดง

ในการนำเสนอแบบบรรยายของนิสิตเครือเทางาม How sci & tech drive our modern life?

ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)

ในการนำเสนอผลงานที่งาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12

(The 12th National Science Research Conference) (Online)

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ภาควิชาขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

By admin