ได้รับรางวัลในการนำเสนองานประชุมวิชาการ

โดย นายชมพูนิกข์ เตียวเจริญพร

นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัลระดับ ดีเด่นเหรียญทองแดง

ในการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง “การจำแนกรถยนต์ประเภทซีดานโดยให้โครงข่ายประสาทเทียม”

ในการนำเสนอผลงานที่งาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12(The 12th National Science Research Conference) (Online)

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

By admin