*ขอแจ้งนิสิต* ทุกชั้นปี

ที่มีความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์เรียน Online
ช่วงวันที่ 21 มิ.ย. -31 ก.ค. 2564

+นิสิตสามารถลงชื่อขอใช้งานได้ โดยนิสิตที่มาใช้งานจะต้องปฎิบัติตามนโยบายเรื่องโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
1. นิสิตต้องกักตัวครบ 14 วันก่อนวันที่ 21 มิ.ย. 64 (กรณีมาจากพื้นที่เสี่ยง) หรือ มาใช้ภายหลังที่กักตัวครบก็ได้
2. ระหว่างที่มาใช้ภายในมหาวิทยาลัยหรือห้อง LAB จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข social distancing
3. นิสิตอาจจะต้องนำ Headphone หรือ กล้อง webcam เพราะที่ภาคไม่สามารถเตรียมให้ได้ครบ

*สอบถามโทร 055-963262 (เวลาราชการ)
**ลงชื่อที่ฟอร์ม ** https://forms.gle/tqygp8aCMNwhPoA29

 

By admin