กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ตรี โท เอก (ของภาควิชา)

****  ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 ****
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.
(ผ่านออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM)
 
Zoom Meeting ID : 915 4447 7566
Passcode : CSIT64
 
********* ปริญญาโท-เอก ***************
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564)
 
(ผ่านออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM)
Zoom Meeting ID : 915 4447 7566
Passcode : CSIT64
 
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น.
เวลา 13.30 – 13.45 น. รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร และ รศ.ดร.จักกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต กล่าวต้อนรับ และแนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในภาควิชา
เวลา 13.45 – 14.15 น. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เวลา 14.15 – 15.00 น. แยกสาขาเพื่อพบอาจารย์ประจำหลักสูตร
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อยู่ห้องออนไลน์ Link เดิม)
 – สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ย้ายห้องออนไลน์ไปที่ Link ใหม่)
Zoom Meeting ID : 939 1190 9638
Passcode : CSIT64

By admin