ที่ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 10 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2021 

โดยทีม NU Maker Club มีสมาชิกดังนี้

สมาชิกคนที่ 1 นายกฤษณะ ขุมเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมาชิกคนที่ 2 นายธนกฤต ไกรสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมาชิกคนที่ 3 นายพิพัฒน์ จริยะยรรยง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมาชิกคนที่ 4 นายชมพูนิกข์ เตียวเจริญพร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมาชิกคนที่ 5 นางสาวณัฐนาถ รัตนประหาต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

ซึ่งทั้งหมดจะได้นำเสนอผลงานอีกครั้งที่ จ.เชียงใหม่ ต่อไป

By admin