ตอนนี้ ภาควิชากำลังเปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท-เอก ใหม่

ทั้งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 2/2564
**รับสมัครถึง 20 ตุลาคม 2564

By admin